PROJEKCIA A VÝSTAVBA PASÍVNYCH DOMOV A0

S účinnosťou od 1. mája 2019 bol novelizovaný zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým boli upravené niektoré podmienky pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinného domu a zavedený nový príspevok pre zvyšovanie počtu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Príspevok na Pasívny dom A0 s takmer nulovou spotrebou energie je poskytovaný do výšky 8 000 €.

Podmienky poskytnutia príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie:

 • rodinný dom a jeho obalové konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie
  otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a
  nevykurovaným priestorom) musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú
  hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0
  uvedená v energetickom certifikáte a dosiahnutie normalizovaných hodnôt súčiniteľa
  prechodu tepla konštrukcií požadovaných pre stavby po roku 2020),
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri
  2014,
 • celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m² (uvedená
  v energetickom certifikáte),
 • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky, je využívaný výlučne na
  bývanie a nebol naň v minulosti poskytnutý tento príspevok alebo podpora na jeho
  obstaranie od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Žiadosti sa budú predkladať na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR (Vyhlásenie výzvy č. N 2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020).  Základnými prílohami k žiadosti potrebnými pre overenie zákonných podmienok sú tieto dokumenty:

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Projektová dokumentácia (architektonická časť)
 • Fotodokumentácia

Rodinný dom musí mať vydaný energetický certifikát.

© Copyright urbanistica