PROJEKCIA A VÝSTAVBA PASÍVNYCH DOMOV A0

Energeticky pasívny dom (EPD) sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie na zabezpečenie tepelnej pohody i na celú prevádzku – v ideálnom prípade stačí na jeho vykúrenie (či v lete schladenie) ohriať (či ochladiť) vetrací vzduch.

Definujeme ho nasledujúcimi hodnotami:

 • merná potreba tepla na vykurovanie najviac 15 kWh/m2a (a/alebo tepelná strata pod 10 W/m2) – vypočítaná softvérom PHPP alebo v simulácii
 • BlowerDoor test – skúška vzduchovej priepustnosti obalového plášťa budovy (BDT) s hodnotou hodinovej výmeny vzduchu netesnosťami n50 najviac 0,6-násobok objemu meraného priestoru
 • potreba primárnej energie (vrátane elektrospotrebičov) najviac 120 kWh/m2a

Charakteristiky pasívneho domu popisujú kvalitu obvodového plášťa a konštrukčného riešenia – nejde o jednoznačne definované hodnoty a podmienky, keďže súvisia aj s veľkosťou objektu a jeho architektonickým riešením, ale často ich tiež uvádzame: Súčiniteľ prechodu tepla „U“ nepriehľadných obvodových konštrukcií by mal byť pod 0,15 W/(m2K). Pri rodinnom dome to v našich klimatických podmienkach musí byť menej ako 0,1 W/(m2K)), súčiniteľ „U“ okien by malo byť pod 0,8 W/(m2K) a ak chceme počítať s pasívnym využitím solárnych ziskov, mali by okná prepúšťať minimálne polovicu slnečnej energie (g > 0,5).

Stavba by mala byť riešená bez tepelných mostov a s riadeným vetraním so spätným získavaním tepla (rekuperácia) z vetraného vzduchu (minimálna účinnosť rekuperačnej jednotky 80%). K zníženiu potreby primárnej energie môžu výrazne prispieť slnečné kolektory alebo použitie tepelného čerpadla.

Výnimočnosť pasívneho domu spočíva v efektívnom využívaní lokálnych energetických zdrojov tepla, najmä:

 • v pasívnom využívaní slnečnej energie,
 • vo využívaní vnútorných zdrojov tepla (obyvatelia, spotrebiče),
 • v spätnom využívaní tepla z vnútorného vzduchu- rekuperácia

Takéto energetické zisky možno dosiahnuť predovšetkým vďaka:

 • tepelnej izolácii obalových teplo výmenných konštrukcii (U < 0,15W/m2K),
 • oknám s výborne izolovanými rámami (Uw okolo 0,8W/(m2K)),
 • eliminácii tepelných mostov v konštrukciách,
 • vzduchotesnosti obalových, teplo výmenných konštrukcií budovy- vzduchová priepustnosť menej ako 0,6-násobok objemu meraného priestoru za 1 hodinu pri rozdiele tlakov vonkajšieho a vnútorného vzduchu 50 Pa (t.j. n50 < 0,6 /h ),
 • riadenému vetraniu s rekuperáciou tepla (s minimálnou efektívnou 80% účinnosťou).

Pasívny dom sa od bežného domu na prvý pohľad nijako nelíši – zo stavebno-technologického hľadiska ide „len“ o zdokonalenie tzv. nízkoenergetického domu. Na EPD sa však kladú vyššie nároky z hľadiska projekčnej prípravy, starostlivosti pri vypracovaní konštrukčných detailov s vylúčením tepelných mostov a netesností. Obzvlášť dôležitá je odborná realizácia bez akýchkoľvek odchýlok od projektovej dokumentácie.

© Copyright urbanistica